Všeobecné obchodné podmienky

8 vecí, ktoré musíš vedieť (obchodné podmienky ľudskou rečou)

  1. Tieto obchodné podmienky sa týkajú eshopu a tovaru predávaného na eshop siete Dognet – dognet.store. Predávajúcim je firma Lead Media, s.r.o. a kupujúcim sa stáva každý, kto si objedná tovar z dognet.store
  2. Po zakúpení knižky alebo iného fyzického tovaru ti príde klasicky poštou. Pri zakúpení e-booku dostaneš PDF dokument s knižkou.
  3. Objednávkou obom stranám vznikajú isté povinnosti. Hlavnou je tá, že ja sa zaväzujem dodať to, čo si si objednal a ty si povinný zaplatiť. Jednoduché.
  4. Za knižky môžeš zaplatiť kartou, alebo bankovým prevodom. Ak platíš kartou, platba bude spracovaná cez zabezpečenú platobnú bránu spoločnosti Barion Payments. E-book ti odošlem okamžite po úhrade a knižku odosielame nasledujúci pracovný deň.
  5. Ak by sa naskytol akýkoľvek problém a e-book by ti neprišiel ani niekoľko dní po tom, čo si zaplatil, napíš mi na adresu info@dognet.sk a vyriešime to.
  6. Čo ak po zakúpení zistíš, že tento e-book nie je pre teba? Žiadny strach, máš 14-dňovú garanciu vrátenia peňazí. Nemusíš ani udávať dôvod. Viac informácii o garancii a o odstúpení od zmluvy nájdeš v sekcii 6. Garancia – Vrátenie peňazí.
  7. Tvoje osobné údaje sú v bezpečí a nebudem ich zdieľať nikomu inému.
  8. V skratke, objednáš si knižku, zaplatíš a my ti ju určite doručíme. Ak sa ti nebude páčiť, môžeš ju vrátiť. Robíme to hlavne preto, aby si sa niečo naučil/a a zapojil/a sa do affiliate siete Dognet ako vyškolený publisher. 🙂

Úplné znenie obchodných podmienok

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj elektronickej publikácie alebo fyzickej knižky (ďalej len „produkt“) internetovej stránke dognet.store.

Predávajúci:

Lead Media s.r.o.
Karpatská 6
811 05 Bratislava
Slovensko

info@dognet.sk
Zodpovedná osoba – Štefan Polgári
IČO: 47 726 601
DIČ: 2024084216
IČO DPH: SK2024084216

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok Predávajúceho naplnila podmienky uvedené v druhom bode týchto VOP.

Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie produktov tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Zakúpením produktu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy, či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V produktoch môžete nájsť informácie o produktoch, alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú len odporúčaním.

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim, kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky.

Kupujúci objednáva produkt vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu tovaru. Po odoslaní objednávky bude vaša objednávka spracovaná a na váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke superaffiliate.sk spoločnosti Lead Media,  s.r.o. a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky, a zároveň súhlasom s obchodnými podmienkami.

3. Cena produktu

Cena produktov je uvedená na stránke eshop.superaffiliate.sk a je súčasťou záväznej objednávky. Cena je uvedená s 10% DPH v zmysle zákona. Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru. Cena produktu je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné.

4. Platobné podmienky

Platobný systém je napojený na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a on-line bankových prevodov. Čísla platobných a kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti platieb cez platobnú bránu GOPAY On-line platobnou kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

5. Dodacie podmienky

Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny. Po obdržaní úhrady kúpnej ceny sa okamžite odosiela e-book a v nasledujúci pracovný deň posiela fyzická knižka. Záleží na tom, či je objednaná kniha, alebo e-book.

6. Garancia – Vrátenie peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť do zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu v lehote 14 dní od doručenia tovaru prostredníctvom emailu a to elektronickou formou na tento email: info@superaffiliate.sk, vyplneným vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy (nájdete nižšie) a priložením kópie faktúry. V prípade e-booku nie je nutné vracať tovar. V prípade fyzickej knižky je potrebné ju spolu s faktúrou a dokumentom „VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY“ doručiť na adresu predávajúceho do 14 dní od oznámenia zámeru vrátiť tovar.

Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene vrátane DPH. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Lead Media s.r.o.
Karpatská 6
811 05 Bratislava
Slovensko

info@dognet.sk
Zodpovedná osoba – Štefan Polgári
IČO: 47 726 601
DIČ: 2024084216
IČO DPH: SK2024084216

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

7. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, a e-mailovú adresu. Ak je právnickou osobou, alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, a e-mailovú adresu.

Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 84/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Spoločnosť Lead Media,  s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Vyplnením objednávky,  ako aj zadaním emailovej adresy pre stiahnutie ukážky produktu zároveň kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií, článkov na tému affiliate marketing a ďalších vzdelávacích programov, ako aj o pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov.

Pokiaľ by ste so zasielaním informácií nesúhlasili, môžete nám to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

8. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@superaffiliate.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na odkaze http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.