Informácia o používaní cookies

Informácia o používaní COOKIES

v podmienkach spracúvania osobných údajov  užívateľov e-shopu Dognet.store

 

 celé znenie Informácie o používaní COOKIES

Dognet-store-cookies-Informácia

 

Prevádzkovateľ pri používaní webovej adresy e-shopu Dognet.store získava osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: online identifikátory (IP adresa, ID návštevníka a pod.), pričom tieto osobné údaje môžu byť umiestnené v cookies, skriptoch, pixel tagoch a pod. a spoločne s ďalšími údajmi a informáciami môžu byť uložené v koncovom zariadení dotknutej osoby (PC, tablet, telefón a pod.).

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový server ukladá do koncového zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktorých oprávnenie nezahŕňa vykonať zmenu v programe a ani iné úlohy. Prostredníctvom cookies umiestnených na webovej adrese e-shopu Dognet.store môže prevádzkovateľ zabezpečovať rôzne funkcie, napríklad ako analyzovať návštevnosť webu a potreby užívateľov, čo mu pomáha efektívnejšie personalizovať marketingovú komunikáciu, a tým prispievať k zvýšeniu návštevnosti a predaja. Tieto dáta môžu identifikovať dotknutú osobu, aby pri prehliadaní informácii uvedených na webovej adrese e-shopu Dognet.store a/alebo pri jej opakovanej návšteve mohol prevádzkovateľ poskytovať služby a zobrazovať informácie, ktoré by dotknutú osobu mohli zaujímať a prevádzkovateľ ich používa na marketingové účely.

V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať používateľa webového prehliadača ako dotknutú osobu (napr. IP adresa dotknutej osoby), tieto dočasné (automaticky vymazané z koncového zariadenia zatvorením okna prehliadača, alebo uplynutím určenej doby uloženia - session cookie), alebo trvalé cookies (trvalo uložené aj po ukončení prehliadania webovej adresy e-shopu Dognet.store - permanent cookie) sú považované za osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ tak tieto osobné údaje spracúva  na základe vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) dotknutou osobou pri prvej návšteve webovej adresy e-shopu Dognet.store.

Na webovej adrese e-shopu Dognet.store môžu byť umiestnené cookies vytvárané prevádzkovateľom ako cookies hostiteľskej domény alebo cookies prvej úrovne, a/alebo môže byť vložený obsah z iných webov (napríklad obrázky, reklamy a text) ktoré môžu ukladať cookies tretích strán (patriacich doméne odlišnej ako dotknutou osobou práve prezeranej) a ďalšie údaje na prispôsobenie internetového prostredia návštevníka webovej adresy e-shopu Dognet.store.

Konkrétny zoznam cookies používaných na webovej adrese e-shopu Dognet.store (názov, doména, trvanie, kategória, popis) je uvedený v cookie lište umiestnenej na webovej adrese e-shopu Dognet.store.

Tieto osobné údaje, ak sú umiestnené v cookies nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť, avšak v dôsledku ich neposkytnutia nemusí webová adresa e-shopu Dognet.store fungovať korektne, informácie tam uvedené nemusia byť úplné a niektoré jej funkcie môžu byť obmedzené.

Zmeniť svoje preferencie používania voliteľných cookies na webovej adrese e-shopu Dognet.store môže dotknutá osoba kedykoľvek prostredníctvom ikony cookies - odkazu umiestneného v spodnej časti na každej podstránke informačnej časti webovej adresy e-shopu Dognet.store.

Orgánom vykonávajúcim štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb (a teda týkajúcej sa dodržiavania pravidiel používania cookies v podmienkach spracúvania osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store) je na území Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, Slovenská republika, telefónny kontakt: 02/57 881 209, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk, web: https://www.teleoff.gov.sk/kontakty/.