Informácie pre spotrebiteľa

FORMULÁR odstúpenie od zmluvy

240328-Dognet-store-formular-odstupenie

 

 POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ak ste si objednali Digitálne plnenie (Digitálnu knihu, alebo Video kurz), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak ste si objednali Tlačenú knihu, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar. Pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene, lehota 14 dní začne plynúť, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou na adresu Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava, alebo e-mailom zaslaným na info@dognet.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali , jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (objednali ste si Digitálne plnenie (Digitálnu knihu, alebo Video kurz)), máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar po odstúpení od zmluvy možno vrátiť tak, že nám tovar zašlete späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak nám tovar vrátite poštou, náklady na poštovné sú uvedené v cenníku zverejnenom na webovom sídle pošty.

 Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

 

 FORMULÁR - Reklamácia

240328-Dognet-store-reklamacia

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA ZO SPOTREBITEĽSKEJ ZÁRUKY

Záruka a Vady

Záručná doba na Tituly zakúpené prostredníctvom e-shopu Dognet.store je štandardne 24 mesiacov od prevzatia Titulu.

Zodpovedáme za akúkoľvek vadu, ktorú má Titul v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania. Ak sa vada prejaví do uplynutia šiestich mesiacov od plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase plnenia.

Titul má vady,

  • ak jeho užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného vlastníctva, a/alebo
  • ak nie je v súlade s vyhlásením podľa bodu 2.6. VOP (popis Titulu neobsahuje všetky požadované informácie)

Vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby, ak nie je v záručnom liste určené inak.

V prípade, ak zakúpený Titul obsahuje vady spočívajúce v absencii údajov uvedených v  bode 2.6. VOP, ste povinný bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní tieto vady reklamovať.

 

Uplatnenie vady

Pri uplatnení práv zo spotrebiteľskej  záruky nás informujte o svojom rozhodnutí reklamovať vady vyhlásením (listom zaslaným poštou na adresu Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava, alebo e-mailom zaslaným na info@dognet.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali , jeho použitie však nie je povinné.

Bezodkladne po vytknutí vady Vám poskytneme písomné potvrdenie o vytknutí vady a uvedieme lehotu, v ktorej vadu odstránime, ktorá však nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý nemôžeme ovplyvniť.

Ak odmietame zodpovednosť za vytknuté vady, dôvody odmietnutia Vám písomne oznámime.

 

Spôsoby vybavenia oprávnenej reklamácie

Ak je reklamácia oprávnená, máte právo na odstránenie vady výmenou zakúpeného Titulu.  

Máte právo na primeranú zľavu z ceny predaného Titulu, alebo môžete odstúpiť od Zmluvy, ak vadný Titul nevymeníme.

Ak ste si objednali Digitálne plnenie (Digitálnu knihu, alebo Video kurz), máte právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť, a to aj bez toho, aby ste nám vadu vytkli. Môžeme od Vás požadovať primeranú súčinnosť potrebnú na zistenie, či dôvod vady Digitálneho plnenia je vo Vašom digitálnom prostredí, obmedzíme sa však na technicky dostupné prostriedky, ktoré Vás najmenej zaťažujú.

Môžete odstúpiť od Zmluvy len vo vzťahu k vadnému Titulu. Vo vzťahu k ostatným Titulom môžete odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že budete mať záujem ponechať si ostatné Tituly bez vadného Titulu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak nám zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

Nebudeme si uplatňovať právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci, ani na odplatu za bežné užívanie Titulu pred odstúpením od Zmluvy.

Po odstúpení od Zmluvy nemôžte ďalej využívať udelené Licencie, pokračovať v akomkoľvek ďalšom užívaní obsahu Digitálneho plnenia, t.j. nemôžete ďalej používať akúkoľvek časť obsahu Titulu na žiadny účel.

 

Náklady a vrátenie platby

Znášame náklady prevzatia vadného Titulu. Náhradný Titul Vám dodáme na vlastné náklady rovnakým,  alebo obdobným spôsobom, akým ste nám dodali vadný Titul, ak sa nedohodneme inak.

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia Titulu alebo po preukázaní, že ste nám tovar zaslali, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr.

Vrátime Vám kúpnu cenu alebo Vám vyplatíme zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký ste použili pri zaplatení kúpnej ceny, ak výslovne nesúhlasíte s iným spôsobom úhrady. Znášame všetky náklady spojené s úhradou.

 

 

VZOR žiadosť o nápravu 

 230328-ARS-Dognet-store-žiadosť a poučenie

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA PODAŤ

OBCHODNÍKOVI ŽIADOSŤ O NÁPRAVU

 

Právo Spotrebiteľa podať Obchodníkovi žiadosť o nápravu

V zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ARS) máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak:

  • medzi nami vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady a/alebo nie ste spokojný so spôsobom, akým sme vybavil Vašu reklamáciu, alebo
  • ak sa domnievate, že boli porušené Vaše iné práva v súvislosti s uzavretou spotrebiteľskou zmluvou.

Žiadosť o nápravu nám môžete podať písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk

O uplatnení práva podať žiadosť o nápravu nás informujte (listom zaslaným poštou na adresu Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava, alebo e-mailom zaslaným na info@dognet.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár žiadosti o nápravu, ktorý je zverejnený na našom webe Dognet.store, jeho použitie však nie je povinné.

 

Ak nie ste spokojný s výsledkom podanej žiadosti

Ak Vám na žiadosť o nápravu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Ak Vám na žiadosť o nápravu odpovieme zamietavo, máte právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Spolu so zamietavou odpoveďou v rovnakej forme, v akej ste nám žiadosť o nápravu doručili, uvedieme aj informáciu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov.

 

Alternatívne riešenie sporu

Môžete iniciovať alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

V súvislosti s mimosúdnym riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov sa môžete obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum v SR. 

Na území Slovenskej republiky je subjektom alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských Zmlúv:

  • orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk, alebo
  • iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (https://tinyurl.com/subjekty), vedenom MH SR (dostupný na stránke www.mhsr.sk)

Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu je prílohou zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.