Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD

ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

 

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ak ste si objednali Digitálne plnenie (Digitálnu knihu, alebo Video kurz), lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa uzavretia zmluvy.

Ak ste si objednali Tlačenú knihu, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch  odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar. Pri dodaní viacerých tovarov Vami objednaných v jednej objednávke oddelene, lehota 14 dní začne plynúť, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (listom zaslaným poštou na adresu Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava, alebo e-mailom zaslaným na info@dognet.sk). Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali , jeho použitie však nie je povinné.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy (objednali ste si Digitálne plnenie (Digitálnu knihu, alebo Video kurz)), máte povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše rozhodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar po odstúpení od zmluvy možno vrátiť tak, že nám tovar zašlete späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Ak nám tovar vrátite poštou, náklady na poštovné sú uvedené v cenníku zverejnenom na webovom sídle pošty.

 

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.