Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Dognet.store

(ďalej len ako „VOP“)

 

Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č.: 98621/B, tel. kontakt: +421 911 122 199, e-mail: info@dognet.sk (označovaný aj ako „Predávajúci“, „Dodávateľ“, „Prevádzkovateľ“ a/alebo „Obchodník“) a fyzickou osobou, fyzickou osobou podnikateľom, alebo právnickou osobou (označovaný aj ako „Zákazník“ „Kupujúci“ „Objednávateľ“ „Užívateľ“ a/alebo „Spotrebiteľ“) pri uzatváraní Zmluvy (Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia) a z nej vyplývajúcich práv a povinností Dodávateľa a Zákazníka.

Tieto VOP upravujú aj právne vzťahy Dodávateľa a Zákazníka vyplývajúce z ich aktivity a používania webovej adresy dognet.store (URL) - internetovej domény dognet.store  (označovanej aj ako „e-shop Dognet.store“).

 

Čl. I

Vymedzenie základných pojmov

1.1. e-shop Dognet.store je URL Prevádzkovateľa, určená na predaj a poskytovanie Titulov Predávajúceho, obsahujúca ich aktuálny zoznam ponúkaný Predávajúcim, ktoré môžu byť predmetom Zmluvy uzatváranej so Zákazníkom spolu s tým súvisiacich informácií umiestnených v informačnej, prezentačnej, registračnej a prihlasovacej časti webovej adresy dognet.store. Za webovú adresu dognet.store sa považujú aj slová a slovné spojenia „webové sídlo“, „doména“, „internetová stránka“, „e-shop“, „URL“ Predávajúceho,  a/alebo iný pojem, ak je použitý zmluvnými stranami obdobne a/alebo pred účinnosťou týchto VOP v Zmluve týkajúcej sa Titulov a ak z jeho kontextu, opisu vlastností a/alebo opisu situácie možno vyvodiť, že ide o obdobné označenie tohto vymedzeného základného pojmu.

1.2. Predávajúci je spoločnosť Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č.: 98621/B, ktorá ako Predávajúci Titulov prostredníctvom e-shop Dognet.store  disponuje všetkými právami spojenými s ich obsahom. Na základe osobitnej zmluvy v mene Predávajúceho môžu vo vymedzenom rozsahu vykonávať činnosti a poskytovať služby týkajúce sa e-shopu Dognet.store aj zamestnanci, spolupracovníci a iné Predávajúcim oprávnené subjekty. Predávajúci je Obchodníkom, ak v súvislosti so Spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

1.3. Zmluvná dokumentácia je súbor platných a účinných dokumentov, na základe ktorých vznikajú, menia sa a zanikajú právne vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom, založené Kúpnou zmluvou a zmluvou o poskytovaní digitálneho plnenia (Zmluva) a v súvislosti s ňou pri ponuke, predaji a poskytovaní Titulov, pri uzatváraní a plnení Zmluvy. Zmluva sa považuje za „zmluvu uzatvorenú na diaľku“ v zmysle príslušných noriem týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa. Súčasťou Zmluvnej dokumentácie sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky e-shopu Dognet.store (VOP) a ich prílohy, zverejnené v informačnej časti webovej adresy e-shopu Dognet.store. Osobitne odlišne dohodnuté ustanovenia individuálnych Zmlúv majú prednosť pred úpravou práv a povinností obsiahnutých v týchto VOP.

1.4. Zmluva, uzatvorená medzi Predávajúcim ako Obchodníkom, ktorý v súvislosti s ňou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, a to aj prostredníctvom inej osoby, ktorá koná v jeho mene alebo na jeho účet a Kupujúcim ako Spotrebiteľom - fyzickou osobou, ktorá v súvislosti s ňou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike, nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, sa považuje za Spotrebiteľskú zmluvu.

1.5. Zákazník je právnická osoba, alebo fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá ako Kupujúci má záujem o Tituly ponúkané Predávajúcim prostredníctvom e-shopu Dognet.store. Kupujúci je Spotrebiteľom, ak je fyzickou osobou, ktorá v súvislosti so Spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Návštevník webovej adresy e-shopu Dognet.store ako fyzická osoba môže bez akýchkoľvek obmedzení pristupovať k informačnej a propagačnej časti webovej adresy e-shopu Dognet.store. Užívateľ sa poskytnutím svojich údajov, a/alebo údajov právnickej osoby v mene a na účet ktorej koná, v registračnej časti webovej adresy môže stať Registrovaným užívateľom e-shopu Dognet.store. Objednávateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom e-shopu Dognet.store odošle elektronickú objednávku Titulu (ov).

1.6. Predávajúci na základe Zmluvy (Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia) prostredníctvom e-shopu Dognet.store predáva Tovar - Tlačené knihy v tlačenej forme, dodáva Digitálny obsah - Digitálne knihy ako údaje v digitálnej forme a poskytuje Digitálnu službu - prístup  k Video kurzom ako službu umožňujúcu prístup k údajom v digitálnej forme (ďalej spoločne aj ako „Tituly“).

1.7. Obsah jednotlivých Titulov ponúkaných prostredníctvom e-shopu Dognet.store nesmie byť použitý na žiadny protizákonný účel, a je spravidla predmetom ochrany poskytovanej normami autorského práva, obchodného tajomstva, prípadne know-how Predávajúceho alebo tretej osoby, ktorá poskytla Predávajúcemu toto právo distribuovať Zákazníkom za odplatu.

1.8. Použitie obsahu a formy Digitálneho plnenia je licencované. Dodávateľ sprístupňuje Digitálnu knihu a Video kurz spolu so súhlasom na použitie diela v rozsahu nevýhradnej sublicencie, vecne obmedzenej na spôsob použitia diela nevyhnutný na dosiahnutie účelu Zmluvy, časovo obmedzenej na dobu jedného roka a územne obmedzenej na územie Slovenskej republiky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak (ďalej ako „Licencia“).

1.9. Predajné miesto je sídlo spoločnosti Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto a jej webová adresa https://www.dognet.store/, kde je prístupný e-shop Dognet.store.

1.10. Objednávka znamená návrh na uzatvorenie Zmluvy zo strany Zákazníka, predmetom ktorej je dodanie Titulu (-ov) z aktuálnej ponuky Predávajúceho  prostredníctvom e-shopu Dognet.store.

1.11. Platobná metóda znamená spôsob úhrady ceny Objednávky podľa Článku III. a  Článku IV. týchto VOP.

1.12. Platobná spoločnosť je poskytovateľ platobných služieb Payout a.s., IČO: 50 487 787, so sídlom: Juraja Závodského 97/106, 010 04 Žilina, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vl. č.: 11032/L, ktorá na základe osobitnej Zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim zabezpečuje (i)  vykonávanie  platobných  operácií  vrátane  prevodu  finančných  prostriedkov  z platobného  účtu, alebo  na  platobný  účet  vedený  u poskytovateľa  platobných  služieb  úhradou,  a/alebo  (ii)  prostredníctvom platobnej  karty  alebo  iného  platobného  prostriedku  a/alebo  (iii)  vydávanie  platobného  prostriedku  a/alebo  (iv)  prijímanie  platobných  operácií  a/alebo  (v) platobné iniciačné služby a/alebo (vi) služby informovania o platobnom účte (ďalej aj ako „informačný systém Payout“) v súvislosti s úhradou ceny za Objednávku podľa aktuálnej ponuky Titulov. Poskytovateľ platobných služieb Payout a.s. je finančná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska, registračné číslo povolenia 100-000-221-585  zo  dňa  28.2.2020,  ktoré  nadobudlo  právoplatnosť  dňa  25.3.2020.

1.13. Všeobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk (ďalej ako „SOI“), podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa môže podať každý Spotrebiteľ, ak sa domnieva, že boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy.

 

Čl. II

Predmet zmluvy

Tovar a Digitálne plnenia

2.1. Predávajúci ponúka prostredníctvom e-shopu Dognet.store nasledovné tovary a služby:

 1. Tovar - Tlačené knihy v tlačenej forme
 2. Digitálny obsah - Digitálne knihy ako údaje v digitálnej forme
 3. Digitálnu službu - prístup k Video kurzom ako službu umožňujúcu prístup k údajom v digitálnej forme

(ďalej spoločne aj ako „Tituly“)

2.2. Predávajúci môže prostredníctvom e-shopu Dognet.store ponúkať aj Doplnkové produkty a služby - súvisiace s aktuálnou ponukou Predávajúceho dodávané spoločne, a/alebo v súvislosti s Titulom bezodplatne v elektronickej alebo online forme (infolinka, návody, odporúčania, postupy, prenosy, záznamy a pod.).

2.3. Digitálny obsah - Digitálne knihy vo formáte PDF s ochrannými prvkami a Digitálne služby - Video kurzy vo formáte PDF s ochrannými prvkami a odkazmi na neverejný You TUBE kanál sa považujú za Digitálne plnenia.  

2.4. Predajca zverejňuje všetky aktuálne ponúkané Tituly, ktoré môžu byť predmetom Objednávky odoslanej Zákazníkom prostredníctvom e-shopu Dognet.store. Dodávateľ si vyhradzuje zmenu (zúženie/rozšírenie) ponuky Titulov podľa ním zvolenej obchodnej politiky, možností vydavateľov, licenčných podmienok autorov, dodávateľov a podmienok e-commerce trhu (ďalej aj ako „aktuálna ponuka“).

2.5. Aktuálna ponuka Titulov je zverejnená prostredníctvom e-shopu Dognet.store. Tituly je možné zakúpiť výlučne elektronicky, vyplnením objednávkového formulára prostredníctvom e-shopu Dognet.store postupom podľa Čl. III. týchto VOP.

2.6. Popis každého Titulu obsahuje jeho kód, označenie, špecifikáciu Titulu, jeho hlavné vlastnosti, v slovenskom jazyku, konečnú predajnú cenu (vrátane príslušnej DPH) a poplatky, ktoré môžu byť účtované, a ak bola cena Titulu znížená, aj predchádzajúcu cenu. Ak  je ponúkaným Titulom Digitálne plnenie, popis obsahuje aj údaje o funkčnosti[1] vrátane dostupných technických ochranných opatrení, a údaje o kompatibilite[2] a interoperabilite[3].

2.7. Všetky práva k Tlačeným knihám sú vyhradené v prospech jej autora, vydavateľa a/alebo Predávajúceho (oprávnenej osoby). Obsah Tlačenej Knihy Zákazník nesmie bez súhlasu oprávnenej osoby rozmnožovať, rozširovať, kopírovať, prenášať, sťahovať alebo uchovávať, obsah Tlačenej knihy nesmie byť bez súhlasu oprávnenej osoby  pozmeňovaný, upravovaný, spracovaný a ani nesmie byť do tohto obsahu neoprávnene zasahované zo strany tretích osôb bez predchádzajúceho písomného súhlasu oprávnenej osoby.

2.8. Zakúpenie Tlačenej Knihy z aktuálnej ponuky Titulov Predávajúceho, oprávňuje Zákazníka Tlačenú Knihu a jej obsah používať pre vlastné, osobné účely a vlastnú potrebu Kupujúceho, nie však už tretích osôb a nesmú byť používané na komerčné účely.

2.9. Súčasťou ceny Digitálneho plnenia (Digitálne knihy a Video kurzy) je aj hodnota Licencie, udelenej minimálne v rozsahu uvedenom v bode 1.8. týchto VOP, ak nie je v popise Titulu uvedené inak. Užívateľ nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k obsahu Digitálneho plnenia alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia Digitálneho plnenia, nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni obsah Digitálneho plnenia. Nesmie tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

2.10. Zakúpenie Titulu z aktuálnej ponuky Predávajúceho, ktorý je Digitálnym plnením, oprávňuje Zákazníka uchovávať si primeraný počet permanentných kópii zakúpeného Titulu, prezerať, používať a zobrazovať Digitálnu knihu a Video kurz neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Digitálne plnenie je vždy považované za licencované, ak v popise Titulu nie je uvedené inak. Súhlas Zákazníka s podmienkami používania Digitálnych kníh a Video kurzov sprístupňovaných prostredníctvom e-shopu Dognet.store (ďalej ako „Licenčná dohoda“) je podmienkou nákupu ponúkaného Titulu, ak Titul je Digitálnym plnením.

 

Čl. III

Objednávky a proces uzatvárania Zmluvy

3.1. Kupujúcim prostredníctvom e-shopu Dognet.store vyplnením objednávkového formulára, t.j. pridaním požadovaného množstva Titulov z aktuálnej ponuky Predávajúceho do nákupného košíka, vyplnením základných údajov objednávky, výberom spôsobu dopravy a platby a uvedením nasledovných údajov o Zákazníkovi:

 1. osobné údaje (meno a priezvisko, e-mailový a tel. kontakt),
 2. fakturačná adresa (ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát) ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, alebo adresy vrátane firemných údajov (názov / obchodné meno, IČO, IČ DPH, miesto podnikania / sídlo) ak je Kupujúcim fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba, a 
 3. ak Kupujúci požaduje doručiť tovar na iné miesto, alebo sprístupniť Digitálne plnenie prostredníctvom iného e-mailu, alebo splnomocnencovi (Kupujúcim určenej fyzickej a/alebo právnickej osobe), aj doručovacie údaje (meno a priezvisko, názov firmy / obchodné meno spoločnosti, e-mailový a tel. kontakt, ulica a číslo domu, mesto, PSČ, štát);

prejavuje záujem vstúpiť do predzmluvných rokovaní o uzatvorení Zmluvy (ďalej ako „Objednávka“).

3.2. Registráciou do Zákazníckeho centra, do ktorého bude mať na základe e-mailovej adresy a hesla po prihlásení prístup iba prihlásený Registrovaný užívateľ e-shopu Dognet.store, sa rozumie zadanie údajov o Zákazníkovi podľa písm. a) a b) bodu 3.1. tohto článku VOP do  príslušného formulára v Zákazníckom centre e-shopu Dognet.store. Registrácia do Zákazníckeho centra je dobrovoľná a nebráni Zákazníkovi v používaní webovej adresy e-shopu Dognet.store, odoslaniu Objednávky, uzatvoreniu Zmluvy a ani žiadnemu plneniu v súvislosti so Zmluvou.

3.3. Bezprostredne pred odoslaním Objednávky Predávajúci poskytne Kupujúcemu všetky zákonom stanovené informácie, tieto VOP a výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne zobrazí súhrnné informácie o Objednávke:

 1. popis vybraného Titulu - informácie podľa bodu 2.5. Čl. II. týchto VOP
 2. celkovú cenu Objednávky (cenu a množstvo každého Titulu, cena za vybranú platbu a dodanie)
 3. dĺžku trvania Zmluvy
 4. minimálnu dĺžku trvania záväzku Spotrebiteľa (podmienky používania Digitálneho plnenia v súlade s udelenou Licenciou)

(ďalej ako „Zhrnutie Objednávky“).

3.4. Formuláre, poučenia a informácie určené Kupujúcemu sú zverejnené v online rozhraní webovej adresy Prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store, a to:

 1. Informácia o používaní cookies
 2. Informácia o ochrane a spracúvaní osobných údajov
 3. Informácia o podmienkach plnenia Zmluvy - tieto VOP
 4. Informácia o platobných a dodacích podmienkach a lehote, do ktorej sa Obchodník zaväzuje dodať alebo poskytnúť Titul (-y)
 5. Informácia o podmienkach používania Zákazníckeho centra e-shopu Dognet.store
 6. Licenčná dohoda - licenčné podmienky používania ak je zakúpeným Titulom Digitálny obsah, alebo Digitálne plnenie
 7. Reklamačný poriadok - podmienky záruky, a postup, ktorý musí Zákazník dodržať, aby dosiahol plnenie záruky;  existenciu a dĺžku trvania zodpovednosti za vady služby a postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby; existenciu a dĺžku trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a dostupnosť spotrebiteľskej záruky, ak ju Obchodník alebo výrobca poskytuje,
 8. Informácia o podmienkach popredajného servisu, ak ho Obchodník alebo výrobca poskytuje
 9. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku (poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 19 ods. 1, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy)
 10. Poučenie o práve Spotrebiteľa podať Obchodníkovi žiadosť o nápravu
 11. Poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od Zmluvy, alebo nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy

3.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúci požaduje od Kupujúceho nasledovné súhlasy a vyhlásenia:

 1. vyhlásenie o tom, že sa oboznámil s týmito VOP
 2. súhlas so znením VOP - obsahom týchto VOP
 3. súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak sa Zákazník registruje v Zákazníckom centre podľa Čl. XII. týchto VOP
 4. výslovný súhlas Spotrebiteľa - Platbu inú ako je úhrada predajnej ceny za produkt je spotrebiteľ povinný zaplatiť, ak s touto platbou výslovne súhlasil pred uzavretím zmluvy alebo pred odoslaním objednávky, ak sa zmluva uzatvára na základe Objednávky spotrebiteľa
 5. úhrade nákladov na dopravu, dodanie, poštovné alebo iných nákladov alebo poplatkov
 6. o úhrade nákladov na vrátenie tovaru - poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy

a ak aspoň jeden z vybraných Titulov je Digitálnym plnením, aj:

 1. vyhlásenie o tom, že si je vedomý, že predmetom Objednávky je Digitálny obsah, alebo Digitálne plnenie a oboznámil sa  podmienkami Licenčnej dodody
 2. súhlas s licenčnými podmienkami uvedenými v Licenčnej dohode a súhlas s jej znením
 3. súhlas s poskytnutím Digitálneho plnenia pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (súhlas so začatím poskytovania Digitálnej služby alebo Digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 6.4. Čl. IV. týchto VOP)
 4. vyhlásenie, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy podľa Čl. VI. týchto VOP

3.6. Ak Zákazník pridal požadované Tituly z aktuálnej ponuky Predávajúceho, oboznámil sa s ich popisom, vybral si z možností dopravy a platby, informácie uvedené v Zhrnutí Objednávky považuje za jednoznačné a zrozumiteľné,  vyjadril súhlasy a poskytol vyhlásenia podľa bodu 3.5. tohto Čl. VOP, môže odoslať Objednávku  stlačením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. 

3.7. Odoslanie Objednávky sa považuje za návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní Digitálneho plnenia zo strany Zákazníka. Predávajúci potvrdí doručenie Objednávky bezodkladne po jej prijatí, spolu s potvrdením odošle Zákazníkovi aktuálne znenie týchto VOP.

3.8.O akceptácii Objednávky informuje Predávajúci Objednávateľa elektronickými prostriedkami (e-mailom) najneskôr do troch pracovných dní od doručenia návrhu podľa predchádzajúceho bodu. Toto e-mailové oznámenie o akceptácii Objednávky je akceptáciou návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia. Zmluva je platná a účinná okamihom doručenia e-mailového oznámenia o akceptácii Objednávky na e-mailovú adresu Kupujúceho.

3.9. Ak Kupujúci spoločne s odoslaním Objednávky, alebo bezprostredne po ňom uhradil celkovú cenu Objednávky ktorýmkoľvek spôsobom uvedeným v bode 4.1. Čl. IV. týchto VOP a celková cena Objednávky bola Predávajúcemu pripísaná na jeho účet pred potvrdením doručenia Objednávky, odoslanie Objednávky sa považuje za uzatvorenie  Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia podľa týchto VOP. V tomto prípade sa za potvrdenie o prijatí Objednávky považuje potvrdenie o uzatvorení Zmluvy odoslané podľa týchto VOP.

3.10. Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní digitálneho plnenia (Zmluva) je právny úkon uzatvorený v elektronickej forme medzi Objednávateľom a Dodávateľom na základe Objednávateľom odoslanej Objednávky, ktorej predmetom je dodanie  Titulu (-ov) za cenu uvedenú na e-shope Dognet.store a nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej ako „celková cena“) za podmienok a spôsobom uvedených v Zmluve, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP.

3.11. Ak je predmetom Zmluvy dodanie Digitálneho plnenia a celková cena Objednávky bola pripísaná na účet Predávajúceho, Predávajúci bezodkladne umožní Zákazníkovi prístup k digitálnemu obsahu a/alebo digitálnej službe spôsobom vybraným Zákazníkom z možností uvedených v popise Titulu na webovej adrese e-shopu Dognet.store.

3.12. Informácie uvedené v bode 9.4. a 9.5 Čl. IX. týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy uzavretej na diaľku a môžu byť zmenené len s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

3.13. Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní digitálneho plnenia uzavretá medzi Obchodníkom ako Predávajúcim a Spotrebiteľom ako Kupujúcim je Spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak predmetom kúpy je akákoľvek hnuteľná vec, dodanie digitálneho obsahu, alebo poskytnutie digitálnej služby.

3.14. Bezodkladne po uzatvorení Zmluvy Predávajúci poskytne Kupujúcemu (ak ich neposkytol skôr) nasledovné dokumenty:

 1. potvrdenie o uzatvorení Zmluvy (e-mail s uvedenými podstatnými náležitosťami Zmluvy podľa toho, ako boli uvedené v Zhrnutí Objednávky a tieto VOP)
 2. faktúru (daňový doklad) ako potvrdenie o úhrade ceny, ak bola celková cena Objednávky uhradená
 3. formulár na odstúpenie od Zmluvy a poučenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy (ak je Kupujúcim Spotrebiteľom)
 4. poučenie o povinnosti Spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od Zmluvy
 5. poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

3.15.  Predávajúci môže splniť svoje Informačné povinnosti uvedené v bodoch 3.4., 3.5. a 3.14. podľa tohto Čl. VOP:

 1. zaslaním e-mailového potvrdenia obsahujúceho relevantné informácie a odkazy na dokumenty zverejnené v online rozhraní webovej adresy Prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store
 2. zaslaním e-mailovej správy, prílohou ktorej je súbor vo formáte .pdf
 3. doručením relevantného dokumentu v tlačenej forme spolu s dodaním Titulu, ak predmetom Objednávky

 

Čl. IV

Platobné podmienky

4.1. Zákazník môže uhradiť celkovú cenu za objednané Titul (-y) uvedenú v Objednávke bezprostredne po odoslaní Objednávky, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania Objednávky, využitím služieb Platobnej spoločnosti Payout:

 1. prijímaním platobných kariet (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro),
 2. vykonaním transakcie držiteľa Platobnej Karty v prostredí internetu (Apple Pay, Google Pay),
 3. prijatím okamžitej platby realizovanej prostredníctvom internet bankingu zvolenej banky (bankové tlačidlo ePlatby VÚB, SporoPay, Poštová banka, TatraPay, UniPlatby),
 4. prijímaním platieb cez bankový prevod zvolenej banky,
 5. prijímaním platieb QR kódom.

4.2. Zákazník môže uhradiť celkovú cenu uvedenú v Objednávke za vybrané Titul (-y) ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v bode 4.1. bezplatne, Obchodník neúčtuje Spotrebiteľovi žiadne poplatky za realizáciu úhrady celkovej ceny Objednávky použitím ním vybranej služby (banková karta, internet banking a pod.).

4.3. Ak z akéhokoľvek dôvodu Kupujúci neuhradí celkovú cenu uvedenú v Objednávke do 7 kalendárnych dní, Objednávka stráca platnosť.

4.4. Ak Kupujúci uhradí celkovú cenu uvedenú v Objednávke spôsobom podľa bodu 4.1. tohto Čl. VOP, informácie o platobnom prostriedku (platobná karta, internet banking a pod.) Zákazníka Predávajúci nemá k dispozícii.

4.5. Pre vybraný spôsob platby podľa bodu 4.1. tohto Čl. VOP môže Poskytovateľ platobných služieb vyžadovať od Zákazníka súhlas s ním stanovených podmienok využívania platobných Služieb. Podmienky poskytovateľa platobných služieb Payout a.s. sú dostupné tu: https://payout.one/dokumenty-na-stiahnutie/.

4.6. Faktúra (daňový doklad) bude Zákazníkovi doručená najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho, alebo nasledujúci pracovný deň po odoslaní predmetu Objednávky (všetkých objednaných Titulov) Kupujúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

4.7. Námietky Zákazníka voči údajom uvedeným v Zmluve a/alebo faktúre podľa bodu 4.6. tohto Čl. VOP je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomným oznámením v elektronickej forme (e-mailom), a to bezodkladne, najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa, keď mu bol dokument doručený, inak sa v ňom uvedené údaje  považujú za úplné a správne.

 

Čl. V

Dodacie podmienky

5.1. Dostupnosť Titulov je uvedená pri každom Titule ponúkanom prostredníctvom e-shopu Dognet.store samostatne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci odovzdá zásielku na prepravu Kupujúcim vybranému dopravcovi podľa možností spôsobu dopravy a ceny za prepravu uvedenú v Zhrnutí objednávky. Ak je predmetom Zmluvy Digitálne plnenie, do koľkých pracovných dní od uzavretia Zmluvy Predávajúci Digitálny obsah a/alebo Digitálnu službu sprístupní vybraným spôsobom

5.2. Ak je predmetom Objednávky Digitálne plnenie, Kupujúci súhlasí so začatím poskytovania Digitálneho plnenia (sprístupnením Digitálnej knihy a/alebo Video kurzu)  pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 6.4. Čl. IV. týchto VOP

5.3 Kupujúci vyhlasuje, že bol riadne poučený o zániku práva na odstúpenie od Zmluvy podľa Čl. VI. týchto VOP. Zákazník pred odoslaním Objednávky (v Zhrnutí objednávky) vyjadruje svoj výslovný súhlas s poskytnutím Digitálneho plnenia inak ako na hmotnom nosiči je si vedomý, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa Čl. VI. týchto VOP po jeho skončení.

5.4. Možnosti prepravy a/alebo spôsoby sprístupnenia sú uvedené v popise každého Titulu na webovej adrese e-shopu Dognet.store. Ak je pri ponúkanom Titule uvedená informácia o dostupnosti Titulu „Skladom“, Titul Predávajúci odosiela, alebo sprístupňuje bezodkladne, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Zmluvy.

5.5. Predávajúci nemá obchodnú prevádzku a neumožňuje Zákazníkovi osobne vyzdvihnúť objednaný Titul v mieste svojho sídla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5.6. Predávajúci je  povinný dodať Titul na miesto určené Kupujúcim v Objednávke. Predávajúci doručí Titul vo fyzickom vyhotovení (najmä Tlačené knihy v tlačenej forme) prostredníctvom  Dopravcu (kuriéra prepravnej spoločnosti alebo podnik poštových služieb) na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s dopravcom. Kupujúci je povinný prevziať Titul pri jeho dodaní. Pri prevzatí Titulu od dopravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi a Predávajúcemu. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, Kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať.

5.7 Digitálne plnenie je dodávané spravidla vo formáte PDF (Portable Document Format). Na jeho sprístupnenie sa vyžaduje pripojenie k internetu a PDF prehliadač pre zobrazovanie PDF súborov, napríklad Preview alebo Adobe Acrobat, alebo bežne dostupný online PDF nástroj. Pre jeho zobrazenie sa nevyžadujú žiadne špeciálne požiadavky na systém pre zobrazenie súborov, je bežnou súčasťou všetkých prehliadačov a funguje vo všetkých operačných systémoch.

5.8. Titul vo fyzickom vyhotovení (najmä Tlačené knihy v tlačenej forme) je dodaný v okamihu, keď ho prevezme Kupujúci alebo ním určená osoba. Ak sa objednané Tituly z jednej Objednávky dodávajú oddelene, dodanie nastane okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.  Vlastnícke právo a nebezpečenstvo náhodnej skazy, náhodného zhoršenia a straty prechádza na Kupujúceho okamihom dodania.

5.9. Digitálny obsah (Digitálne knihy) sa považuje za dodaný, keď sa Digitálny obsah, alebo akékoľvek prostriedky vhodné na prístup k nemu alebo jeho stiahnutie sprístupnia alebo sa umožní prístup k nim Spotrebiteľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si Spotrebiteľ na tento účel zvolil.

5.10. Digitálna služba (Video kurzy) sa považuje za dodanú, keď sa Digitálna služba sprístupní spotrebiteľovi alebo do fyzického priestoru alebo virtuálneho priestoru, ktorý si Spotrebiteľ na tento účel zvolil.

5.11. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia Digitálneho obsahu a/alebo Digitálnej služby cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Používateľ si Elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia Elektronického obsahu Používateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za splnené.

5.12. Ak Predávajúci nedodá tovar (Tlačenú knihu) včas, Kupujúci môže od Zmluvy odstúpiť podľa bodu 6.3. a nasl. Čl. VI. týchto VOP, ak

 1. Predávajúci odmietol tovar dodať,
 2. včasné dodanie bolo mimoriadne dôležité vzhľadom na všetky okolnosti uzavretia Zmluvy, alebo
 3. Kupujúci pred uzavretím Zmluvy Predávajúceho oboznámil, že včasné dodanie je mimoriadne dôležité.

5.13. Ak obchodník nedodá Digitálne plnenie (Digitálnu knihu a/alebo Video kurz) včas, Spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť podľa bodu 6.3. a nasl. Čl. VI. týchto VOP, ak

 1. Obchodník vyhlási, alebo je z okolností zrejmé, že Digitálne plnenie nedodá, alebo
 2. zo Zmluvy alebo z okolností uzavretia Zmluvy vyplýva, že včasné dodanie bolo pre Spotrebiteľa dôležité.

5.14. Tovar (Tlačená kniha) sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme všetky Tovary - Tlačené knihy z jednej Objednávky, alebo ak sa Tlačené knihy objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tlačenej knihy, ktorá bola dodaná ako posledná.

5.15. Uvedenie doručovacích údajov podľa bodu 3.1. písm. c) týchto VOP (Doručovacej adresy) v Objednávke sa považuje za splnomocnenie na prevzatie objednaného Titulu.

 

Čl. VI

Odstúpenie od Zmluvy

Vrátenie tovaru a vrátenie platby

6.1. Ak predmetom Zmluvy je poskytnutie Digitálneho obsahu (Digitálnej knihy), Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od Zmluvy v časti týkajúcej sa Digitálneho obsahu, ak

 1. dodávanie digitálneho obsahu začalo (Digitálna kniha bola dodaná podľa bodu 5.9. Čl. V. týchto VOP),
 2. Spotrebiteľ udelil výslovný súhlas so začatím dodávania Digitálneho obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy,
 3. Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy začatím dodávania Digitálneho obsahu, a
 4. Obchodník poskytol Spotrebiteľovi Potvrdenie o uzavretí Zmluvy podľa bodu 3.14. písm. a) Čl. III. týchto VOP.

6.2. Ak predmetom Zmluvy je poskytnutie Digitálnej služby (Video kurz) Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od Zmluvy v časti týkajúcej sa Digitálnej služby, ak

 1. došlo k úplnému poskytnutiu služby (Video kurz bol dodaný podľa bodu 5.11. Čl. V. týchto VOP),
 2. poskytovanie služby začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a
 3. Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby (Video kurz bol dodaný podľa bodu 5.11. Čl. V. týchto VOP)

6.3. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy, alebo jej časti, ak nejde o prípad uvedený v bodoch 6.1. a 6.2.  tohto Čl. VI VOP, aj bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa dodania Titulu podľa Čl. V. týchto VOP.

6.4. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 6.3. tohto Čl. VI VOP do 14 dní odo dňa

 1. prevzatia Tovaru (Tlačenej knihy) Spotrebiteľom podľa bodu 5.12. Čl. V VOP,
 2. uzavretia Zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie Digitálnej služby (Video kurzu), a
 3. uzavretia Zmluvy o dodaní Digitálneho obsahu (Digitálnej knihy).

6.5. Ak Obchodník nesplní svoje informačné povinnosti podľa bodu 3.14. Čl. III. týchto VOP (poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy  a poskytnutie vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy), a poskytne tieto informácie Spotrebiteľovi až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, lehota podľa bodu 6.4. tohto Čl. IV. VOP (14 dní) začne plynúť až keď Obchodník dodatočne splnil túto informačnú povinnosť. Ak Obchodník neposkytol Spotrebiteľovi informácie ani podľa predchádzajúcej vety, Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy do 12 mesiacov od uplynutia lehoty podľa bodu 6.4. tohto Čl. IV. VOP.

6.6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru (Tlačenej knihy), aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa bodu 6.4. tohto Čl. IV. VOP (14 dní).

6.7. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy Oznámením o odstúpení od Zmluvy použitím  vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, alebo aj akýmkoľvek jednoznačne formulovaným vyhlásením Spotrebiteľa, ktoré vyjadruje jeho vôľu odstúpiť od Zmluvy adresovaným Obchodníkovi písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk

6.8. Lehota na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 6.4. tohto Čl. IV. VOP (14 dní) sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ najneskôr posledný deň lehoty odošle obchodníkovi Oznámenie o odstúpení od zmluvy podľa  bodu 6.7. tohto Čl. IV. VOP.

6.9. Obchodník je povinný bezodkladne po doručení Oznámenia o odstúpení od zmluvy poskytnúť Spotrebiteľovi potvrdenie o doručení, a to rovnakým spôsobom, ako mu bolo doručené Oznámenie o odstúpení od zmluvy.

6.10. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu Titulu alebo Titulom, ak Obchodník na základe Zmluvy dodal alebo poskytol viacero Titulov.

6.11. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy (doručení Oznámenia o odstúpení od zmluvy) zaslať Tovar späť alebo odovzdať Tovar Obchodníkovi alebo osobe určenej Obchodníkom na prevzatie Tovaru. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ odošle Tovar Obchodníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

6.12 Spotrebiteľ znáša len náklady na vrátenie Tovaru Obchodníkovi alebo osobe určenej obchodníkom na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Obchodník súhlasil, že náklady bude znášať sám, alebo ak Obchodník nesplnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 3.14. Čl. III. týchto VOP (poučenie o povinnosti Spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od Zmluvy), a tieto informácie Spotrebiteľovi pred uzavretím Zmluvy  neposkytol.

6.13. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. To neplatí, ak obchodník nesplnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 3.14. Čl. III. týchto VOP (poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto Čl. VOP), a tieto informácie spolu s formulárom na odstúpenie od Zmluvy Spotrebiteľovi pred uzavretím Zmluvy neposkytol.

6.14. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so zmluvou uzavretou na diaľku, zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo s doplnkovou zmluvou vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. (2)Obchodník je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa odseku 1 v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od zmluvy, ak spotrebiteľ neodstúpil od celej zmluvy uzavretej na diaľku alebo od celej zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka. Obchodník nemôže účtovať spotrebiteľovi dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky.

6.15. Obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iných nákladov a poplatkov. Ak Spotrebiteľ neodstúpil od celej Zmluvy Obchodník vráti platby v rozsahu zodpovedajúcom odstúpeniu od Zmluvy.

6.16. Obchodník nebude účtovať spotrebiteľovi žiadne dodatočné náklady za dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky. Obchodník vráti platby podľa bodu 6.15. tohto Čl. VOP rovnakým spôsobom, ako použil Spotrebiteľ pri ich úhrade, ak sa nedohodne so Spotrebiteľom na inom spôsobe úhrady.

6.17. Obchodník nie je povinný pri odstúpení od Zmluvy, ktorej predmetom je dodanie Tovaru (Tlačená kniha), vrátiť Spotrebiteľovi platby podľa bodu 6.15. tohto Čl. VOP pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Obchodníkovi.

 

Čl. VII

Spotrebiteľská záruka, uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, reklamačný poriadok

7.1. Záručná doba na Tituly zakúpené prostredníctvom e-shopu Dognet.store je štandardne 24 mesiacov od prevzatia Titulu. Obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má Titul v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od jeho dodania. Ak sa vada prejaví do uplynutia šiestich mesiacov od plnenia, považuje sa za vadu, ktorá existovala už v čase plnenia.

7.2. Záručný list obsahuje meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa záruky, jeho sídlo alebo miesto podnikania, označenie veci, na ktorú sa záruka vzťahuje, ako záručný list každého Titulu slúži faktúra doručená Kupujúcemu podľa Čl. IV. týchto VOP, pričom podmienky záruky, a postup, ktorý musí Zákazník  dodržať, aby dosiahol plnenie záruky sú uvedené v Reklamačnom poriadku Predávajúceho a v týchto VOP.

7.3. Titul má vady, ak jeho užívanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného vlastníctva, a/alebo ak nie je v súlade s vyhlásením Predávajúceho podľa bodu 2.5. týchto VOP[5]. Vadu treba vytknúť do šiestich mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby, ak nie je v záručnom liste určené inak. V prípade, ak zakúpený Titul obsahuje vady spočívajúce v absencii údajov uvedených v  bode 2.5. Čl. II VOP, Zákazník je povinný bez zbytočného odkladu po jeho obdržaní tieto vady u Predávajúceho reklamovať.

7.4. Reklamáciu môže Spotrebiteľ podať Obchodníkovi písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk

7.5. Obchodník poskytne Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o vytknutí vady bezodkladne po vytknutí vady Spotrebiteľom. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý Obchodník nemôže ovplyvniť.

7.6. Ak Obchodník odmieta zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi Spotrebiteľovi.

7.7. Predávajúci vyhlasuje, vadu Titulu nie je možné odstrániť bez spôsobenia závažných ťažkostí pre kupujúceho Ak je reklamácia oprávnená, Kupujúci má právo na odstránenie vady výmenou zakúpeného Titulu. Náklady prevzatia Titulu znáša Predávajúci. Predávajúci dodá náhradný Titul Kupujúcemu na vlastné náklady rovnakým,  alebo obdobným spôsobom, akým mu Kupujúci dodal vadný Titul, ak sa nedohodnú inak.

7.8. Kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny predaného Titulu, alebo môže odstúpiť od Zmluvy, ak  Predávajúci vadný Titul nevymenil.

7.9. Ak obchodník zodpovedá za vadu Digitálneho plnenia, spotrebiteľ má voči nemu právo na odstránenie vady, právo na primeranú zľavu z ceny alebo právo od zmluvy odstúpiť, a to aj bez toho, aby vadu vytkol. Spotrebiteľ poskytne Obchodníkovi primeranú súčinnosť potrebnú na zistenie, či dôvod vady Digitálneho plnenia je v digitálnom prostredí Spotrebiteľa. Povinná súčinnosť Spotrebiteľa sa obmedzuje na technicky dostupné prostriedky, ktoré Spotrebiteľa najmenej zaťažujú.

7.10.  Predávajúci po odstúpení od Zmluvy vráti kupujúcemu kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia Titulu Predávajúcemu alebo po preukázaní, že Kupujúci zaslal Titul Predávajúcemu, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Predávajúci vráti kúpnu cenu Kupujúcemu alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri zaplatení kúpnej ceny, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša predávajúci.

7.11. Ak sa Zmluva týka viacerých Titulov, Kupujúci môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému Titulu. Vo vzťahu k ostatným Titulom môže odstúpiť od Zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatné Tituly bez vadného Titulu.

7.12. Predávajúci nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním veci a na odplatu za bežné užívanie Titulu Spotrebiteľom pred odstúpením od Zmluvy.

7.13. Po odstúpení od Zmluvy nemôže Spotrebiteľ využívať udelené Licencie, pokračovať v akomkoľvek ďalšom užívaní obsahu Digitálneho plnenia, t.j. nemôže ďalej používať akúkoľvek časť obsahu Titulu na žiadny účel podľa týchto VOP.

 

Čl. VIII

Riešenie sporov

8.1. Zákazník ako Spotrebiteľ má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ARS) právo obrátiť sa na Predávajúceho ako Obchodníka so žiadosťou o nápravu, ak:

 1. medzi Spotrebiteľom a Obchodníkom vznikne spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady a/alebo Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým Obchodník vybavil jeho reklamáciu,
 2. sa Spotrebiteľ domnieva, že boli porušené jeho práva, resp. Obchodník porušil iné práva Spotrebiteľa,

8.2. Žiadosť o nápravu môže Spotrebiteľ podať Obchodníkovi písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk

8.3. Na území Slovenskej republiky je subjektom alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských Zmlúv:

 1. orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, www.soi.sk, alebo
 2. iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov (https://tinyurl.com/subjekty), vedenom MH SR (dostupný na stránke www.mhsr.sk).

8.4. Ak Obchodník na žiadosť o nápravu podľa bodu 8.1. a 8.2. tohto článku VOP odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov uvedeného v bode 8.3. tohto článku VOP. Vzor návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu je prílohou zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8.5. Ak Obchodník odpovedal zamietavo na žiadosť o nápravu podľa bodu 8.1. a 8.2. tohto článku VOP, spolu so zamietavou odpoveďou v rovnakej forme, v akej bola žiadosť o nápravu Obchodníkovi doručená, Obchodník uvedie aj informáciu o príslušných subjektoch alternatívneho riešenia sporov.

8.6. Spotrebiteľ môže iniciovať alternatívne riešenie sporu prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false. V súvislosti s mimosúdnym riešením cezhraničných spotrebiteľských sporov sa Spotrebiteľ môže obrátiť aj na Európske spotrebiteľské centrum v SR.  

8.7. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim vyplývajúce zo Zmluvy budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán, inak je daná príslušnosť súdov Slovenskej republiky.

 

Čl. IX

Vyhlásenia a informačné povinnosti predávajúceho, formuláre

9.1. Predávajúci vyhlasuje, že každý Titul ponúkaný prostredníctvom e-shopu Dognet.store:

 1. zodpovedá opisu uvedenom pri každom jednotlivom Titule
 2. je vhodný na konkrétny účel uvedený v popise, na ktorý sa Titul rovnakého druhu bežne používa,
 3. vyznačuje sa kvalitou, funkčnosťou, kompatibilitou, interoperabilitou a inou vlastnosťou uvedenou v popise Titulu, akú môže Spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na jeho povahu a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie Obchodníka,
 4. zodpovedá ukážke, ktorá je prístupná v popise Titulu,
 5. jeho užívanie neznemožňujú alebo neobmedzujú práva tretej osoby, vrátane práv duševného vlastníctva,
 6. je dodávaný s návodom na použitie, v požadovanej kvalite a v množstve.

9.2. Spotrebiteľ môže uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu (Čl. VII. týchto VOP), odstúpenie od zmluvy (Čl. VI. týchto VOP), žiadosť o nápravu (Čl. VIII. týchto VOP), alebo podať iný podnet Obchodníkovi písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk

9.3. Obchodník poskytuje Spotrebiteľovi kontaktné údaje na komunikačné prostriedky, ktoré umožňujú Spotrebiteľovi rýchlo kontaktovať Obchodníka a účinne s ním komunikovať. Za takéto komunikačné prostriedky sa považujú akékoľvek kontaktné formuláre umiestnené na webovej adrese e-shopu Dognet.store, predajných a propagačných kanáloch Prevádzkovateľa, vrátane chatbotov, odkazových aplikácií, e-mailová správa, telefonický kontakt a podobne.

9.4. Obchodník vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie produktu za odplatu, alebo ak sa Zmluva uzatvára na základe Objednávky Spotrebiteľa pred tým, ako Spotrebiteľ odošle Objednávku, si prostredníctvom týchto VOP splnil nasledovné všeobecné informačné povinnosti a zákonným spôsobom poskytol Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

 1. hlavné vlastnosti produktu v rozsahu primeranom druhu a povahe produktu a forme poskytnutia informácií,
 2. obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník koná,
 3. telefónne číslo obchodníka,
 4. d)predajnú cenu produktu, spôsob, akým sa vypočíta, ak vzhľadom na povahu produktu nemožno predajnú cenu určiť vopred, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky a skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané ďalšie náklady a poplatky, ak náklady a poplatky nemožno určiť vopred,
 5. podmienky plnenia, platobné podmienky, dodacie podmienky a lehotu, do ktorej sa obchodník zaväzuje dodať alebo poskytnúť produkt,
 6. existenciu a dĺžku trvania zákonnej zodpovednosti obchodníka za vady tovaru, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby a dostupnosť spotrebiteľskej záruky, ak ju Obchodník alebo výrobca poskytuje,
 7. existenciu a dĺžku trvania zodpovednosti za vady služby a postup pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady služby,
 8. podmienky popredajného servisu, ak ho obchodník alebo výrobca poskytuje,
 9. dĺžku trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na určitý čas, alebo podmienky vypovedania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na neurčitý čas alebo zmluvu, ktorej platnosť sa predlžuje automaticky,
 10. údaje o funkčnosti veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby vrátane dostupných technických ochranných opatrení,
 11. údaje o kompatibilite a interoperabilite veci s digitálnymi prvkami, digitálneho obsahu a digitálnej služby, ktoré sú obchodníkovi známe alebo pri ktorých možno rozumne očakávať, že sú obchodníkovi známe,
 12. poučenie o práve spotrebiteľa podať obchodníkovi žiadosť o nápravu podľa osobitného predpisu s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov.

9.5. Obchodník vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy uzavretej na diaľku, alebo predtým, ako Spotrebiteľ odošle Objednávku, ak sa zmluva uzatvára na základe Objednávky Spotrebiteľa, si prostredníctvom týchto VOP splnil nasledovné osobitné informačné povinnosti a zákonným spôsobom poskytol Spotrebiteľovi nasledovné informácie:

 1. adresu elektronickej pošty obchodníka,
 2. iný prostriedok online komunikácie, ktorý umožňuje spotrebiteľovi uchovávať na trvanlivom médiu obsah písomnej komunikácie s obchodníkom vrátane dátumu a času komunikácie, ak ho obchodník využíva na komunikáciu so spotrebiteľom,
 3. adresu obchodníka alebo osoby, v mene ktorej obchodník koná, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť práva zo zodpovednosti za vady produktu, odstúpenie od zmluvy, žiadosť o nápravu alebo podať iný podnet, ak ide o adresu odlišnú od adresy podľa prechádzajúceho bodu,
 4. informáciu, že predajná cena je pre konkrétneho spotrebiteľa alebo pre skupinu spotrebiteľov určená na základe automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,
 5. cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné použiť pri uzavretí zmluvy, ak sa cena počíta na základe zvýšenej sadzby,
 6. poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; obchodník zároveň poskytne spotrebiteľovi vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
 7. poučenie o povinnosti spotrebiteľa znášať náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy, a ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
 8. poučenie o povinnosti spotrebiteľa uhradiť obchodníkovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, po udelení výslovného súhlasu obchodníkovi
 9. poučenie o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo poučenie o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 10. minimálnu dĺžku trvania záväzku spotrebiteľa, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok,
 11. poučenie o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť obchodníka a o podmienkach ich poskytnutia, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taká povinnosť.

 

Čl. X

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

10.1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy podľa podmienok, v lehote a postupom pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy podľa Čl. VI. týchto VOP.

10.2. Vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy je prístupný na webovej adrese e-shopu Dognet.store, tu: https://www.dognet.store/kontakt/.

10.3. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru po odstúpení od Zmluvy podľa bodu 6.12. Čl. VI. týchto VOP.

10.4. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v bode 6.1. a 6.2.Čl. VI. týchto VOP.

10.5. Poučenie Spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je prístupné na webovej adrese e-shopu Dognet.store, tu: https://www.dognet.store/kontakt/.

 

Čl. XI

Informačné povinnosti v súvislosti s ochranou osobných údajov

11.1. Spoločnosť Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č.: 98621/B, kontaktné údaje: tel. +421 911 122 199, e-mail: info@dognet.sk, pri prevádzkovaní e-shopu Dognet.store v zmysle týchto VOP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOOÚ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb - Zákazníkov e-shopu Dognet.store  ako dotknutých osôb (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

11.2. Informácia o ochrane osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store je zverejnená v informačnej časti webovej adresy prevádzkovateľa tu: https://www.dognet.store/kontakt/.

11.3. Prevádzkovateľ za účelom vzniku, zmeny a ukončenia  právnych vzťahov vyplývajúcich z jeho obchodnej činnosti, za účelom  všeobecne informovať dotknutú osobu o  možnostiach využitia služieb prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store, jeho skvalitňovania, poskytnutia všeobecných informácií, možnostiach využitia v oblasti e-commerce, prezentácie tovarov a služieb s tým spojených, , informácií o ponúkaných Tituloch, informácií o prevádzkovateľovi ako Predávajúcom, ako aj z dôvodu plnenia si zákonných povinností súvisiacich s jeho činnosťou a podobne), získava osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: (meno a priezvisko, e-mailový a tel. kontakt, adresa), pričom tieto osobné údaje spoločne s ďalšími obchodnými údajmi Zákazníka môžu byť umiestnené v informačných systémoch prevádzkovateľa.

11.4. Prevádzkovateľ sám, alebo spoločne s inými prevádzkovateľmi, sprostredkovateľmi a osobami, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverení spracúvaním osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s používaním e-shopu Dognet.store, ak spracúvanie osobných údajov:

 1. prebieha na základe vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
 2. je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);
 3. je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR);
 4. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

11.5. Ak spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu Dognet.store prebieha na základe súhlasu dotknutej osoby, udeleného pre konkrétny účel spracúvania, ktorého obsah je uvedený na webovej adrese e-shopu Dognet.store pri každej konkrétnej možnosti tento súhlas dotknutou osobou udeliť, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním

11.6. Udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ho udelila, a to prostredníctvom odhlasovacieho linku prístupného v e-mailovej správe, a/alebo prostredníctvom  odhlasovacieho linku umiestneného na e-shope Dognet.store. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu elektronickej pošty: info@dognet.sk

11.7. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa môže byť  poskytnutie informácií, informačných a propagačných materiálov požadovaných dotknutou osobou, zaslanie odpovede na požiadavky dotknutej osoby, alebo súvisiaca obchodná korešpondencia súvisiaca s činnosťou prevádzkovateľa a podobne, čím prevádzkovateľ prispieva k spokojnosti Zákazníkov a buduje dobré meno prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store.

11.8. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe „oprávnených záujmov“  (článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR)  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

11.9. Ochrana súkromia dotknutých osôb môže byť ovplyvnená používaním platforiem sociálnych médií, ak dotknutá osoba komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom profilov zriadených na sociálnych sieťach. Osobné údaje dotknutej osoby sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Instagram a pod.), pričom nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť.

11.10. Nariadenie GDPR priznáva každej dotknutej osobe nasledovné práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby 
 2. právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia údajov aj ďalším príjemcom
 3. právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
 4. právo na prenosnosť poskytnutých osobných údajov, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu, 

tak, ako sú uvedené v čl. 15 až čl. 22 Nariadenia GDPR a Informácii o ochrane osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store. Informácia je súčasťou platných pravidiel ochrany a spracúvania osobných údajov poskytnutých fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi, a/alebo fyzickými osobami oprávnenými konať v mene právnických osôb s plnou právnou spôsobilosťou výlučne v súvislosti s používaním e-shopu Dognet.store, umiestneného na webovej adrese https://www.dognet.store/ a v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia podľa týchto VOP.

11.11. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Nariadenia GDPR písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) u prevádzkovateľa a voči prevádzkovateľovi na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@dognet.sk 

11.12. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli porušené jej práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov Zákazníkov ako dotknutých osôb v súvislosti s obstaraním Titulov prostredníctvom e-shopu Dognet.store na základe a v súvislosti so Zmluvou, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,  tel. č.: +421 /2/ 3231 3214,  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

 

Čl. XII

Osobitné podmienky používania

registrácia v Zákazníckom centre e-shopu Dognet.store 

12.1. Prevádzkovateľ e-shopu Dognet.store umožňuje Kupujúcemu dobrovoľnú registráciu do Zákazníckeho centra Dognet.store na základe ním zvoleného prihlasovacieho mena a hesla, pričom prihlasovacím menom je e-mailová adresa, ktorú Zákazník  používa a heslo si zvolí. Kupujúci je povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný v prípade akejkoľvek zmeny aktualizovať údaje uvedené v Zákazníckom centre. Údaje uvedené Kupujúcim v Zákazníckom centre a pri objednávaní Titulov považuje Predávajúci za správne.  Kupujúci zachováva dôvernosť informácií potrebných na prístup do Zákazníckeho centra a nie je oprávnený umožniť tretím osobám vstupovať prostredníctvom svojho prístupu do Zákazníckeho centra. Predpokladá sa, že osoba, ktorá komunikuje prostredníctvom e-shopu Dognet.store je Kupujúci, ktorého prihlasovacie údaje boli použité pri vstupe do Klientskeho centra.

12.2. Prostredníctvom Zákazníckeho centra môže Zákazník získať prístup:

 1. k osobným údajom
 2. objednávkam
 3. platbám
 4. daňovým dokladom
 5. zálohovým faktúram
 6. dobropisom
 7. dodacím listom
 8. iným údajom týkajúcim sa aktivít Zákazníka na webovej adrese e-shopu Dognet.store.

12.3. Zákazník berie na vedomie, že prístup do Zákazníckeho centra nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Prevádzkovateľa alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

12.4. Zákazník môže svoj prístup do Zákazníckeho centra kedykolvek deaktivovať, a to e-mailovým oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi. Deaktivácia prístupu vykonaná Prevádzkovateľom bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, má za následok, že Zákazník  nebude mať k prístup do Zákazníckeho centra, plnenie povinností Prevádzkovateľa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov tým nie sú dotknuté.

12.5. Prevádzkovateľ e-shopu Dognet.store môže Zákazníkovi obmedziť, zablokovať a zrušiť prístup do Zákazníckeho centra , a to najmä v prípade, ak Zákazník poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP, najmä ak poruší autorské práva, licenčné podmienky, zneužije obsah e-shopu Dognet.store, a/alebo neoprávnene rozosiela správy obsahujúce dôverné informácie, osobné údaje, alebo rozosiela správy obsahujúce informácie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a obchodnými zvyklosťami, a/alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa a/alebo iných fyzických a právnických osôb, a/alebo  akokoľvek koná v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Čl. XIII

Používanie cookies na webovej adrese e-shopu Dognet.store 

13.1. Prevádzkovateľ pri používaní webovej adresy e-shopu Dognet.store získava osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: online identifikátory (IP adresa, ID návštevníka a pod.), pričom tieto osobné údaje môžu byť umiestnené v cookies, skriptoch, pixel tagoch a pod. a spoločne s ďalšími údajmi a informáciami môžu byť uložené v koncovom zariadení dotknutej osoby (PC, tablet, telefón a pod.).

13.2. Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový server ukladá do koncového zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Používajú sa za účelom ukladania údajov o užívateľovi a jeho nastaveniach, takže nie je potrebné, aby webová stránka tieto informácie opakovane požadovala. Súbory cookies sú jednoduché textové súbory, ktorých oprávnenie nezahŕňa vykonať zmenu v programe a ani iné úlohy. Prostredníctvom cookies umiestnených na webovej adrese e-shopu Dognet.store môže prevádzkovateľ zabezpečovať rôzne funkcie, napríklad ako analyzovať návštevnosť webu a potreby užívateľov, čo mu pomáha efektívnejšie personalizovať marketingovú komunikáciu, a tým prispievať k zvýšeniu návštevnosti a predaja. Tieto dáta môžu identifikovať dotknutú osobu, aby pri prehliadaní informácii uvedených na webovej adrese e-shopu Dognet.store a/alebo pri jej opakovanej návšteve mohol prevádzkovateľ poskytovať služby a zobrazovať informácie, ktoré by dotknutú osobu mohli zaujímať a prevádzkovateľ ich používa na marketingové účely.

13.3. V prípade, ak je súčasťou údajov zapísaných v súbore cookie akýkoľvek identifikátor, ktorý je samostatne alebo v spojení s inými údajmi spôsobilý priamo alebo nepriamo identifikovať používateľa webového prehliadača ako dotknutú osobu (napr. IP adresa dotknutej osoby), tieto dočasné (automaticky vymazané z koncového zariadenia zatvorením okna prehliadača, alebo uplynutím určenej doby uloženia - session cookie), alebo trvalé cookies (trvalo uložené aj po ukončení prehliadania webovej adresy e-shopu Dognet.store - permanent cookie) sú považované za osobné údaje v zmysle článku 4 ods. 1 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ tak tieto osobné údaje spracúva  na základe vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) dotknutou osobou pri prvej návšteve webovej adresy e-shopu Dognet.store.

13.4. Na webovej adrese e-shopu Dognet.store môžu byť umiestnené cookies vytvárané prevádzkovateľom ako cookies hostiteľskej domény alebo cookies prvej úrovne, a/alebo môže byť vložený obsah z iných webov (napríklad obrázky, reklamy a text) ktoré môžu ukladať cookies tretích strán (patriacich doméne odlišnej ako dotknutou osobou práve prezeranej) a ďalšie údaje na prispôsobenie internetového prostredia návštevníka webovej adresy e-shopu Dognet.store.

13.5. Konkrétny zoznam cookies používaných na webovej adrese e-shopu Dognet.store (názov, doména, trvanie, kategória, popis) je uvedený v cookie lište umiestnenej na webovej adrese e-shopu Dognet.store.

13.6. Tieto osobné údaje, ak sú umiestnené v cookies nie je dotknutá osoba povinná poskytnúť, avšak v dôsledku ich neposkytnutia nemusí webová adresa e-shopu Dognet.store fungovať korektne, informácie tam uvedené nemusia byť úplné a niektoré jej funkcie môžu byť obmedzené.

13.7. Zmeniť svoje preferencie používania voliteľných cookies na webovej adrese e-shopu Dognet.store môže dotknutá osoba kedykoľvek prostredníctvom ikony cookies - odkazu umiestneného v spodnej časti na každej podstránke informačnej časti webovej adresy e-shopu Dognet.store.

13.8. Orgánom vykonávajúcim štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb (a teda týkajúcej sa dodržiavania pravidiel používania cookies v podmienkach spracúvania osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store) je na území Slovenskej republiky Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad - RÚ) Továrenská 7, P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, Slovenská republika, telefónny kontakt: 02/57 881 209, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk, web: https://www.teleoff.gov.sk/kontakty/

 

Čl. XIV

Záverečné ustanovenia

14.1. Kúpna zmluva a zmluva o poskytovaní digitálneho plnenia (Zmluva) obsahuje všetky vzájomné dojednania Predávajúceho ako prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store a Zákazníka.

14.2. Právne vzťahy vyplývajúce z obchodnej spolupráce zmluvných strán podľa týchto VOP sa riadia platným právom Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

14.3. Tieto VOP v účinnom znení zaväzujú všetky zmluvné strany od vzniku zmluvného vzťahu, počas trvania  zmluvného vzťahu, a do doby, kedy nadobudnú účinnosť nové VOP. 

14.4. Predávajúci má právo bez predchádzajúceho oznámenia právo tieto VOP dopĺňať a meniť.

14.5. Predávajúci sa zaväzuje zverejniť nové VOP na webovej adrese e-shopu Dognet.store minimálne 14 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Zmenené VOP sa považujú za dohodnuté od okamihu ich zverejnenia. 

14.6. Zákazník bude pred odoslaním Objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci zasiela tieto VOP Zákazníkovi spolu s potvrdením Objednávky, alebo spolu so Zmluvou.

14.7. Ak sa niektoré ustanovenia týchto VOP ukážu celkom alebo sčasti neplatné alebo neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu takýchto neplatných ustanovení týchto VOP. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto VOP je nevykonateľné.

14.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 28.03.2024 a v plnom rozsahu nahrádzajú akékoľvek obchodné podmienky  bez ohľadu na ich formu a/alebo označenie týkajúce sa e-shopu Dognet.store platné pred dátumom účinnosti týchto VOP.

V Bratislave, dňa 28.03.2024

 

Predávajúci a Prevádzkovateľ e-shopu Dognet.store

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava 

Dognet.store

info@leadmedia.sk

+421 911 122 199