Podmienky ochrany osobných údajov

Informačné povinnosti prevádzkovateľa spracúvania osobných údajov

e-shopu Dognet.store

 

celé znenie Informácie pre dotknuté osoby

230328-GDPR-Informácia

 
Spoločnosť Lead Media s.r.o., so sídlom Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 47 726 601, DIČ: 2024084216, IČ DPH: SK2024084216, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č.: 98621/B, kontaktné údaje: tel. +421 911 122 199, e-mail: info@dognet.sk, pri prevádzkovaní e-shopu Dognet.store v zmysle týchto VOP v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOOÚ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb - Zákazníkov e-shopu Dognet.store  ako dotknutých osôb (ďalej ako „prevádzkovateľ“).

Informácia o ochrane osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store je zverejnená v informačnej časti webovej adresy prevádzkovateľa tu: https://www.dognet.store/kontakt/.

V prípade, keď sa  osobné údaje získavajú od dotknutej osoby, prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe všetky tieto informácie potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

 1. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
 2. príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú
 3. doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 4. informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.

Prevádzkovateľ za účelom vzniku, zmeny a ukončenia  právnych vzťahov vyplývajúcich z jeho obchodnej činnosti, za účelom  všeobecne informovať dotknutú osobu o  možnostiach využitia služieb prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store, jeho skvalitňovania, poskytnutia všeobecných informácií, možnostiach využitia v oblasti e-commerce, prezentácie tovarov a služieb s tým spojených, , informácií o ponúkaných Tituloch, informácií o prevádzkovateľovi ako Predávajúcom, ako aj z dôvodu plnenia si zákonných povinností súvisiacich s jeho činnosťou a podobne), získava osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu: (meno a priezvisko, e-mailový a tel. kontakt, adresa), pričom tieto osobné údaje spoločne s ďalšími obchodnými údajmi Zákazníka môžu byť umiestnené v informačných systémoch prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sám, alebo spoločne so sprostredkovateľmi a osobami, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverení spracúvaním osobných údajov spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s používaním e-shopu Dognet.store, ak spracúvanie osobných údajov:

 1. prebieha na základe vyjadrenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR);
 2. je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR); 
 3. je nevyhnutné  na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR); 
 4. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR).

Ak spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu Dognet.store prebieha na základe súhlasu dotknutej osoby, udeleného pre konkrétny účel spracúvania, ktorého obsah je uvedený na webovej adrese e-shopu Dognet.store pri každej konkrétnej možnosti tento súhlas dotknutou osobou udeliť, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním 

Udelený súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom ako ho udelila, a to prostredníctvom odhlasovacieho linku prístupného v e-mailovej správe, a/alebo prostredníctvom  odhlasovacieho linku umiestneného na e-shope Dognet.store. Dotknutá osoba môže svoj súhlas odvolať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu elektronickej pošty: info@leadmedia.sk

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa môže byť  poskytnutie informácií, informačných a propagačných materiálov požadovaných dotknutou osobou, zaslanie odpovede na požiadavky dotknutej osoby, alebo súvisiaca obchodná korešpondencia súvisiaca s činnosťou prevádzkovateľa a podobne, čím prevádzkovateľ prispieva k spokojnosti Zákazníkov a buduje dobré meno prevádzkovateľa e-shopu Dognet.store.

Dotknutá osoba má v zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe „oprávnených záujmov“  (článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR)  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Ochrana súkromia dotknutých osôb môže byť ovplyvnená používaním platforiem sociálnych médií, ak dotknutá osoba komunikuje s prevádzkovateľom prostredníctvom profilov zriadených na sociálnych sieťach. Osobné údaje dotknutej osoby sú primárne spracúvané poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (Facebook, Youtube, Instagram a pod.), pričom nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním osobných údajov tretím stranám acezhraničným prenosom do tretích krajín, prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu anenesie žiadnu zodpovednosť.

Nariadenie GDPR priznáva každej dotknutej osobe nasledovné práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby 
 2. právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenia údajov aj ďalším príjemcom
 3. právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
 4. právo na prenosnosť poskytnutých osobných údajov, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte, ktoré sú spracúvané automatizovane, a ktoré sú zároveň spracúvané na základe zmluvy alebo súhlasu, 

tak, ako sú uvedené v čl. 15 až čl. 22 Nariadenia GDPR a Informácii o ochrane osobných údajov užívateľov e-shopu Dognet.store. Informácia je súčasťou platných pravidiel ochrany a spracúvania osobných údajov poskytnutých fyzickými osobami, fyzickými osobami - podnikateľmi, a/alebo fyzickými osobami oprávnenými konať v mene právnických osôb s plnou právnou spôsobilosťou výlučne v súvislosti s používaním e-shopu Dognet.store, umiestneného na webovej adrese https://www.dognet.store/ a v súvislosti s uzatvorením a plnením Kúpnej zmluvy a zmluvy o poskytovaní digitálneho plnenia podľa týchto VOP.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa Nariadenia GDPR písomne (poštou), ako aj elektronickými prostriedkami (e-mailom) u prevádzkovateľa a voči prevádzkovateľovi na uvedenej adrese:

Lead Media s.r.o., Karpatská 3091/6, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, e-mail: info@leadmedia.sk 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli porušené jej práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov Zákazníkov ako dotknutých osôb v súvislosti s obstaraním Titulov prostredníctvom e-shopu Dognet.store na základe a v súvislosti so Zmluvou, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad pre ochranu osobných údajov, adresa: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika,  tel. č.: +421 /2/ 3231 3214,  e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk